PEŁNOMOCNICTWO

 

Upoważniam Panią /Pana          ..................................................................................................

(Nazwisko i Imię)

zamieszkałą / zamieszkałego     ..................................................................................................

 (Adres)

seria i nr dowodu osobistego     ………………...............................................................................

(seria i numer dowodu osobistego)

do reprezentowania mnie na zebraniu Wspólnoty Mieszkaniowej “Rodziny Połanieckich ____” w dniu (data zebrania) ...……………….., oraz do głosowania w moim imieniu nad uchwałami Wspólnoty.

.............................................................

(seria i numer dowodu osobistego)

          (Czytelny podpis)